Pokyny k tvorbě CAD podkladů

Při zpracování vašich CAD podkladů pro to, abychom mohli připravit technologicky naše stroje na vyřezání podl CNC programu, musíme velmi často vaše CAD podklady upravovat. To se pak promítá do vaší ceny za pracování CAD/CAM technologické přípravy. Obvykle 10min této přípravy je dostačující na jeden plech nebo frézovanou desku, pokud jsou CAD podklady v takovém stavu, abychom již na nich nemuseli nic upravovat.

Nemáte-li k dispozici vyspělý CAD program, mezi nejjednodušší kreslítka čar patří POWER POINT a jeho odvozeniny v různých balíkových softwarech, dostupných zdarma nebo jako internetová služba.

FORMÁT souboru volte nejlépe DXF, ale běžně zpracováváme i další formáty jako DWG nebo PDF, AI, EPS pro rovinné výkresy. Je vhodné zaslat náhledově sestavu v PDF nebo STL formátu.

Pro 3D modely pak volte STL, OBJ a náhledově PDF.

UZAVŘENÉ VEKTORY Všechny vektory pospojujte na výkresech - uzavřete -tzn., že START a KONEC vektoru je na stejném místě. Kreslete uzavřené kruhy, obdélníky, mnohostrany.

HLADINY Používejte práci v hladinách. Rozdělte hladiny na vektory s vnějšími řezy a vnitřními řezy, další hladiny pro různé hloubky zahloubení, další pak pro kóty a popisy.

ČISTOSTA Kreslete čistě - tj. neduplikujte vektory v několika vrstvách, jednotlivé body vektoru by neměly jít zpětně po křivce, dopojujte vektory, zachovejte kolmosti.

PŘESNOST Kreslete přesně - stroj vypálí výkres rozměrově tak, jak jste jej vytvořili. Není v lidských silách ověřit veškeré kóty, že odpovídají výkresu 1:1 přesně, že středy kruhů jsou na střednicích, osy že jsou v osách atd.